Tietosuojaselosteen sivu

Kerättyjen tietojen tyypit

Henkilötietoja, joita tämä verkkosivusto kerää itsenäisesti tai kolmansien osapuolten kautta, ovat: evästeet, käyttötiedot etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, zip / postinumero, erilaiset tiedot, maantieteellinen sijainti, yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (tunnus, mainostajat Googlessa tai IDFA: ssa, esimerkiksi), kieli, lupa, yhteystietojen lupa puheluihin ja palvelua käytettäessä lähetetyt tiedot.

Täydelliset tiedot kaikista kerätyistä henkilötiedoista annetaan tämän tietosuojakäytännön erityisissä osissa tai erityisissä selittävissä teksteissä, jotka on esitetty ennen tiedonkeruuta.

Käyttäjä voi antaa henkilötietoja vapaasti tai, jos tietoja käytetään, kerätä automaattisesti tämän verkkosivuston käytön yhteydessä.

Ellei toisin mainita, kaikki tällä verkkosivustolla pyydetyt tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi tehdä Palveluiden tarjoamisen tältä verkkosivustolta mahdottomaksi. Tapauksissa, joissa tällä verkkosivustolla nimenomaisesti todetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät eivät saa jakaa näitä tietoja ilman seurauksia palvelun saatavuudelle tai toiminnalle.

Käyttäjät, jotka eivät ole varmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä omistajaan.

Kaikki evästeiden tai muiden työkalujen käyttö tämän verkkosivuston tai tällä sivustolla käytettävien palvelujen kolmansien osapuolten omistajien seuraamiseksi palvelee käyttäjän vaatimien palvelujen tarjoamista kaikkien muiden tässä asiakirjassa ja mahdollisessa evästekäytännössä kuvattujen tarkoitusten lisäksi.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän verkkosivuston kautta vastaanotetuista, julkaistuista tai välitetyistä kolmansien osapuolten henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus antaa tiedot omistajalle.

Tietojenkäsittelyn menetelmä ja paikka

Jalostusmenetelmät

Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.

Tietojenkäsittely tapahtuu tietokoneita ja / tai tietoteknisiä työkaluja käyttäen noudattaen organisaation menettelyjä ja järjestelmiä, jotka liittyvät tiukasti määriteltyihin tavoitteisiin. Joissakin tapauksissa tiedot voivat omistajan lisäksi olla tietyntyyppisiä tämän verkkosivuston toimintaan osallistuvia vastuuhenkilöitä (hallinto, myynti, markkinointi, Lakiasiat, järjestelmähallinto) tai ulkopuolisia tahoja (esimerkiksi kolmannen osapuolen teknisten palvelujen tarjoajat, postinkantajat, hosting-palvelujen tarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka omistaja tarvittaessa nimeää tietojen välittäjiksi. Omistaja voi milloin tahansa pyytää päivitettyä luetteloa näistä maista.

Käsittelyn oikeudellinen kehys

Omistaja voi käsitellä käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

* Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. Huomautus: joidenkin omistajan säädösten mukaan voidaan sallia henkilötietojen käsittely, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä (”epääminen”) ilman, että hänen tarvitsee turvautua suostumukseen tai johonkin seuraavista oikeudellisista perusteista. Tämä ei kuitenkaan päde, jos Henkilötietojen käsittelyä säännellään Euroopan tietosuojalailla;

* tietojen toimittaminen on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi ja / tai hänen sopimusta edeltävien velvoitteidensa täyttämiseksi;

* käsittely on tarpeen niiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi, joita omistajaan sovelletaan;

* käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun nimissä tai omistajalle uskottujen virallisten valtuuksien käyttämiseksi.;

* käsittely on tarpeen omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi.

Omistaja ei missään tapauksessa mielellään auta selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa eikä varsinkaan sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellytys.

Sijainti

Tietoja käsitellään omistajan operatiivisissa toimipisteissä ja kaikissa muissa paikoissa, joissa käsittelyn osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirto voi tarkoittaa tietojen välittämistä käyttäjälle muussa kuin omassa maassa. Lisätietoja tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta on osiossa, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa oikeudellisesta perustasta tietojen siirtämiseksi Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai mihin tahansa kansainväliseen julkisoikeutta sääntelevään kansainväliseen järjestöön tai toiseen kahden tai useamman maan perustamaan järjestöön, kuten YK: hon, sekä tietoturvatoimenpiteistä, joihin omistaja on ryhtynyt tietojensa suojaamiseksi.

Jos tällainen siirto tapahtuu, käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai ottamalla yhteyttä omistajaan käyttämällä yhteystieto-osiossa annettuja tietoja.

Retentioaika

Henkilötietoja on käsiteltävä ja säilytettävä niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen mukaisesti, jota varten ne on kerätty.

Täältä:

* Omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä tarkoituksia varten kerätyt henkilötiedot on säilytettävä, kunnes tämä sopimus on täysin täytetty.

* Omistajan oikeutettujen etujen suojaamiseksi kerättyjä henkilötietoja on säilytettävä niin kauan kuin se on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää erityisiä tietoja omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisista osioista tai ottaa yhteyttä omistajaan.

Omistaja voi saada luvan säilyttää Henkilötietoja pidempään, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, edellyttäen, että tällaista suostumusta ei peruuteta. Lisäksi omistaja voidaan velvoittaa säilyttämään henkilötietoja pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tarkastusoikeutta, poistamisoikeutta, oikaisuoikeutta ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida soveltaa vanhentumisajan jälkeen.

Käsittelytarkoitukset

Käyttäjiin liittyviä tietoja kerätään, jotta omistaja voi tarjota palvelujaan, sekä seuraaviin tarkoituksiin: analysointi, uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymisen kohdentaminen, käyttäjäkontakti, vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa, sisällön näyttäminen ulkoisilla alustoilla, roskapostisuojaus, brändinhallinta, liikenteen optimointi ja jakelu, Webhotelli-ja palvelininfrastruktuuri, mainonta, tiedonsiirto EU: n ulkopuolella, pääsy kolmansien osapuolten tileille, sijaintiin perustuva vuorovaikutus, Sisällön ja ominaisuuksien suorituskyvyn testaus (A / B-testaus), yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen, laitteiden käyttöoikeudet henkilötietojen käyttöön ja vuorovaikutukseen chat-alustojen kanssa.

Käyttäjät voivat löytää lisätietoja näistä käsittelytarkoituksista ja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista tämän asiakirjan asianomaisista osioista.

Tällä sivustolla pyydetyt Facebook-oikeudet,

Tämä sivusto saattaa vaatia joitakin Facebook-oikeuksia, joiden avulla se voi suorittaa toimintoja käyttäjän Facebook-tilillä ja poimia sieltä tietoja, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot… Tämän palvelun avulla tämä sivusto voi muodostaa yhteyden käyttäjän Facebook-tilin tarjoamaan sosiaalisen verkoston tiliin…. Varten

lisätietoja seuraavista käyttöoikeuksista, katso Facebook käyttöoikeudet dokumentaatio ja Fac Fac Tietosuojakäytäntö.

Pyydetyt käyttöoikeudet ovat seuraavat:

perustiedot

Oletuksena tämä sisältää tiettyjä käyttäjätietoja, kuten ID, nimi, kuva, sukupuoli ja niiden sijainti. On myös joitakin mukautettuja linkkejä, kuten ystäviä. Jos käyttäjä julkaisee enemmän tietojaan, tietoa tulee lisää.

minulle

Tarjoaa pääsyn tilin” tietoja minusta ” – osioon.

Sovellusten Ilmoitukset

Lähetä ilmoituksia.

Keskustella

Tarjoaa sovelluksia, jotka integroida Facebook chat kyky kirjautua käyttäjille..

Ota Yhteyttä Sähköpostitse

Hanki pääsy käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.

Nykyinen kaupunki

Tarjoaa pääsyn käyttäjän nykyiseen sijaintiin.

Sähköposti

Tarjoaa pääsyn käyttäjän ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen.

viesti

Lähetä tekstiviestejä käyttäjän puhelimeen.

Laitteiden oikeudet käyttää henkilötietoja

Riippuen käyttäjän laitteesta, tämä sivusto voi pyytää tiettyjä oikeuksia, joiden avulla se voi käyttää tietoja käyttäjän laitteen, kuten alla on kuvattu.

Oletusarvoisesti käyttäjän on myönnettävä nämä oikeudet ennen kuin hän pääsee käsiksi asiaankuuluviin tietoihin. Kun lupa on annettu, käyttäjä voi peruuttaa sen milloin tahansa. Jos haluat peruuttaa nämä oikeudet, käyttäjät voivat käyttää laitteen asetuksia tai ottaa yhteyttä tuen omistajaan tässä annettujen yhteystietojen kautta.

Tarkka menettely sovellusten käyttöoikeuksien hallintaan voi riippua käyttäjän laitteesta ja ohjelmistosta.

Huomaa, että tällaisten käyttöoikeuksien peruuttaminen voi vaikuttaa tämän sivuston asianmukaiseen toimintaan.

Jos käyttäjä myöntää jonkin alla luetelluista oikeuksista, asiaankuuluvia henkilötietoja voidaan käsitellä (eli käyttää, muokata tai poistaa) tältä verkkosivustolta.

Lupa soittaa

Sen avulla voidaan käyttää erilaisia tyypillisiä puhelintoimintoihin liittyviä toimintoja.

Lupa ottaa yhteyttä

Sen avulla pääsee käsiksi käyttäjän laitteen yhteystietoihin ja tileihin, mukaan lukien vaihtuvat tietueet.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien palveluiden kautta:

Pääsy kolmansien osapuolten tileille

Tämän tyyppinen palvelu antaa tälle verkkosivustolle pääsyn kolmannen osapuolen palvelun tilitietoihin ja suorittaa toimenpiteitä niiden kanssa.

Nämä palvelut eivät aktivoidu automaattisesti, vaan vaativat käyttäjän nimenomaisen luvan.

Pääsy Facebook-tilille (tämä sivusto))

Tämän palvelun avulla tämä sivusto voi muodostaa yhteyden Facebook, Inc: n tarjoaman sosiaalisen verkoston käyttäjätiliin.. vuonna.

Pyydetyt käyttöoikeudet: minulle, sovellusilmoitukset, Chat, yhteystiedot, nykyinen kaupunki, sähköposti ja tekstiviestit.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Mainos

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa käyttäjätietojen käytön mainostarkoituksiin, jotka näkyvät bannereina ja muina mainoksina tällä sivustolla, todennäköisesti käyttäjän etujen perusteella.

Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot on esitetty alla.

Osa alla luetelluista palveluista voi käyttää” evästeitä ” käyttäjän tunnistamiseen, tai ne voivat käyttää käyttäytymisperusteista uudelleenkohdentamismenetelmää eli hyvin. näytä mainoksia, jotka on mukautettu käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin ja käyttäytymiseen, mukaan lukien avoimet tämän verkkosivuston ulkopuolella. Lisätietoja saat kyseisten palvelujen tietosuojakäytännöstä.

Sen lisäksi, että käyttäjä ei tarjoa mitään alla luetelluista palveluista, hän voi kieltäytyä käyttämästä kolmannen osapuolen evästepalveluja tietyissä mainostoiminnoissa käymällä Advertising Initiatives-verkoston opt-out-sivulla.

Käyttäjät voivat myös kieltäytyä tietyistä mainontaominaisuuksista käyttämällä asianmukaisia laiteasetuksia, kuten kännykkälaitteen mainosasetuksia tai mainosasetuksia yleensä.

Bing Ads (Microsoft)

Bing Ads on Microsoftin tarjoama mainospalvelu.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke.

Analyysi

Tämän osion sisältämien palveluiden avulla omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjän käyttäytymisen seuraamiseen.

Google Analytics (Google LLC)

Analyysi on Google LLC: n tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja tämän verkkosivuston käytön seuraamiseen ja tutkimiseen, raporttien kokoamiseen toiminnastaan ja niiden jakamiseen muiden Googlen palveluiden kanssa.

Voit käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostosi mainosten kontekstualisointiin ja muokkaamiseen.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke. Privacy Shieldin jäsen.

Mouse Stream (Mouse stream access point)

Mouseflow on APS Mouseflow ’ n tarjoama palvelu analyysiin ja lämpökartoitukseen.

Hiirivirtaa käytetään näyttämään sivun alueet, joilla käyttäjät useimmiten liikuttavat hiirtä tai klikkaavat hiirtä. Tämä osoittaa, missä nähtävyydet sijaitsevat.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Tanska-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke.

Facebook Ad Conversion Tracking (fAcebook, Inc.)..)

Facebook ad conversion tracking on analyyttinen palvelu, jonka tarjoaa Facebook, Inc.. Analyytikko. Linkki, joka yhdistää Facebook-mainosverkoston tiedot tällä sivustolla suoritettuihin toimiin.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Seurantamuunnokset mainonnassa

Conversion tracking on Google LLC: n tarjoama analyyttinen palvelu, joka yhdistää mainosverkon tiedot tällä sivustolla suoritettuihin toimiin.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käyttöoikeus

Yhteydenottolomake (tämä sivusto)

Täyttämällä yhteystietolomakkeen tietosi, Käyttäjä antaa tämän sivuston käyttää näitä tietoja täyttää tietopyyntöjä, ehdotuksia tai muita pyyntöjä, jotka on määritelty lomakkeen nimessä.

Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja Postinumero/postinumero.

Postituslista tai uutiskirje (tämä sivusto)

Tilaamalla postituslistan tai vastaanottamalla uutiskirjeen käyttäjän sähköpostiosoite lisätään niiden henkilöiden yhteystietoluetteloon, jotka voivat saada sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tähän sivustoon liittyviä kaupallisia tai mainostietoja. Sähköpostiosoitteesi voidaan lisätä tähän luetteloon rekisteröitymisen seurauksena tällä sivustolla tai ostoksen tekemisen jälkeen.

Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite, etu-ja sukunimi.

Puhelin (Tämä sivusto)

Käyttäjät, jotka ovat antaneet numeronsa, voivat ottaa yhteyttä tähän sivustoon liittyviin kaupallisiin tai mainostarkoituksiin sekä täyttää teknisen tuen pyyntöjä.

Kerätyt henkilötiedot: puhelinnumero.

Sisällön ja toiminnan suorituskyvyn testaus (A / B testaus)

Tämän osion sisältämien palvelujen avulla omistaja voi seurata ja analysoida käyttäjän reaktioita verkkoliikenteeseen tai käyttäytymiseen liittyen tämän sivuston rakenteen, tekstin tai muun komponentin muutoksiin.

Website Optimizer

Verkkosivusto Optimizer on Google LLC: n tarjoama A/B-testauspalvelu.

Voit käyttää henkilötietoja Oman mainosverkostosi mainosten kontekstualisointiin ja muokkaamiseen.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Tietojen siirto EU: n ulkopuolelle

Omistaja saa siirtää EU: n alueella kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille (eli jokaisessa EU: n ulkopuolisessa maassa) vain tietyllä oikeusperustalla. Jokainen tällainen tiedonsiirto perustuu johonkin jäljempänä kuvatuista oikeusperustoista.

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä omistajaan selvittääkseen, mitä oikeudellisia puitteita sovelletaan mihinkin palveluun.

Tietojen siirto ulkomaille suostumuksen perusteella (tämä sivusto)

Jos tämä on perusteltu syy, käyttäjien henkilötietoja olisi siirrettävä EU: sta kolmansiin maihin vain, jos käyttäjä on nimenomaisesti suostunut tällaiseen siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät asianmukaisten ratkaisujen ja asianmukaisten takeiden puuttumiseen.

Tällaisissa tapauksissa, omistajan on asianmukaisesti ilmoittaa käyttäjille ja saada heidän nimenomainen suostumus tämän sivuston kautta.

Kerätyt henkilötiedot: erilaisia tietoja.

Tietojen siirto ulkomaille vakiosopimusmääräysten perusteella (tämä sivusto)

Jos tämä on perusteltu syy, omistaja siirtää henkilötietoja EU: sta kolmansiin maihin Euroopan komission antamien ”mallisopimusmääräysten” mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että tietojen vastaanottajien on käsiteltävä henkilötietoja EU: n tietosuojalainsäädännössä määriteltyjen tietosuojastandardien mukaisesti. Lisätietoja varten käyttäjiä pyydetään ottamaan yhteyttä omistajaan tässä annettujen yhteystietojen kautta.

Kerätyt henkilötiedot: erilaisia tietoja.

Tietojen toimittaminen maihin, jotka noudattavat eurooppalaisia standardeja (tämä verkkosivusto)

Jos tämä on oikeusperusta, henkilötietojen siirto EU: sta kolmansille osapuolille tapahtuu asiaa koskevan Euroopan komission päätöksen mukaisesti.

Euroopan komissio tekee päätöksiä tiettyjen maiden riittävyydestä, kun se katsoo, että kyseisellä maalla on ja että sillä on EU: n tietosuojalainsäädäntöön verrattavat henkilötietojen suojaa koskevat standardit. Euroopan komission verkkosivuilla on päivitetty luettelo kaikista tietosuojan riittävyyttä koskevista päätöksistä.

Kerätyt henkilötiedot: erilaisia tietoja.

Laitteiden oikeudet käyttää henkilötietoja

Tämä sivusto vaatii käyttäjiltä tiettyjä käyttöoikeuksia, joiden avulla se voi käyttää käyttäjän laitteen tietoja, kuten alla on kuvattu.

Laitteen oikeudet käyttää henkilötietoja (tämä sivusto)

Tämä sivusto vaatii käyttäjiltä tiettyjä käyttöoikeuksia, joiden avulla se voi käyttää käyttäjän laitteen tietoja, kuten tässä ja tässä asiakirjassa on kuvattu.

Kerätyt henkilötiedot: soittolupa ja yhteydenottolupa.

Näytä sisältö ulkoisilta alustoilta

Tämäntyyppisen palvelun avulla voit tarkastella sisältöä isännöi ulkoisilla alustoilla suoraan sivuilla tämän sivuston ja vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Tämäntyyppinen palvelu voi edelleen kerätä verkkoliikennedataa sivuilta, joille palvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät sitä käyttäisikään.

Google-osion fontit (Google LLC)

Google Fonts on Google LLC: n tarjoama fonttinäyttöpalvelu, jonka avulla tämä sivusto voi isännöidä tällaista sisältöä sivuillaan.

Kerätyt henkilötiedot: käyttötiedot ja erilaiset tiedot, jotka on määritelty Palvelun tietosuojakäytännössä.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Tall on fonttien esittämiseen tarkoitettu palvelu, jonka tarjoaa Fonticons, Inc., jonka avulla tämä sivusto voi isännöidä tällaista sisältöä sivuillaan.

Kerätyt henkilötiedot: käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö.

Google Maps widget (Google LLC)

Google Maps on Google LLC: n tarjoama kartan esikatselupalvelu, jonka avulla tämä sivusto voi julkaista tällaista sisältöä sivuillaan.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Hosting-ja palvelininfrastruktuuri

Tämän tyyppinen palvelu on suunniteltu isännöimään tietoja ja tiedostoja, jotka mahdollistavat tämän verkkosivuston toiminnan ja jakelun, sekä tarjoamaan valmiin infrastruktuurin tiettyjen toimintojen tai tämän verkkosivuston osien suorittamiseen. Osa näistä palveluista toimii maantieteellisesti hajautettujen palvelimien kautta, minkä vuoksi on vaikea määrittää todellista sijaintia, jossa henkilötietoja säilytetään.

Cloud (Cloudinari LLC)

Cloudinary on cloudinary Ltd: n tarjoama hosting-palvelu.

Kerätyt henkilötiedot: Palvelun tietosuojakäytännössä eritellyt erityyppiset tiedot.

Käsittelypaikka: Israel-Tietosuojakäytäntö.

Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa

Tämän tyyppisen palvelun avulla voit olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen tai muiden ulkoisten alustojen kanssa suoraan tämän verkkosivuston sivuilta.

Tämän verkkosivuston kautta saatua vuorovaikutusta ja tietoa säätelevät aina käyttäjän yksityisyysasetukset kullekin yhteisöpalvelulle.

Tämäntyyppinen palvelu voi edelleen kerätä liikennetietoja sivuilta, joille palvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät sitä käyttäisikään.

Facebook-ja Facebook-laitteiden” Tykkää ” – painike (fAcebook, Inc. ” Alkuunsa)

”Tykkää” – painike Facebookille ja sosiaalisille vempaimille ovat palveluita, joiden avulla voit olla vuorovaikutuksessa Facebook-yhteisöpalvelun kanssa, jonka Facebook, Inc. ”Sisään.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Reaaliaikainen vuorovaikutus chat-alustojen kanssa

Tämäntyyppisen palvelun avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa kolmannen osapuolen chat-alustojen kanssa suoraan tämän verkkosivuston sivuilta ja ottaa yhteyttä tämän verkkosivuston tukitiimiin.

Jos jokin näistä palveluista on asennettu, se voi kerätä tietoja niiden sivujen katselua ja käyttöä varten, joille se on asennettu, vaikka käyttäjät eivät aktiivisesti käyttäisikään palvelua. Lisäksi chatit voi rekisteröidä reaaliaikaisesti.

Chat-asiakkaat Facebook Messenger (fAcebook, Inc.. Sotku)

Facebook Messenger Client Chat on palvelu vuorovaikutuksessa Mess Messenger live chat-alustojen tarjoamia Facebook, Inc.. asiakas.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet”, palvelun käytön yhteydessä välitetyt tiedot ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Sijaintiin perustuva vuorovaikutus

Maantieteellinen sijainti (Tämä sivusto)

Tämä verkkosivusto voi kerätä, käyttää ja välittää sijaintitietoja käyttäjille sijaintiin perustuvien palvelujen tarjoamiseksi.

Useimmat selaimet ja laitteet tarjoavat työkaluja tämän ominaisuuden hylkäämiseen oletusarvoisesti. Jos nimenomainen lupa myönnetään, käyttäjän sijaintitietoja voidaan seurata tällä sivustolla.

Kerätyt henkilötiedot: maantieteellinen sijainti.

Jatkuva maantieteellinen sijainti (Tämä sivusto)

Tämä verkkosivusto voi kerätä, käyttää ja välittää sijaintitietoja käyttäjille sijaintiin perustuvien palvelujen tarjoamiseksi.

Useimmat selaimet ja laitteet tarjoavat työkaluja tämän ominaisuuden hylkäämiseen oletusarvoisesti. Jos nimenomainen lupa myönnetään, käyttäjän sijaintitietoja voidaan seurata tällä sivustolla.

Käyttäjän maantieteellistä sijaintia ei määritetä jatkuvasti joko tietyn käyttäjän pyynnön perusteella tai silloin, kun käyttäjä ei määritä nykyistä sijaintiaan asianmukaisessa kentässä ja antaa sovelluksen määrittää sijainnin automaattisesti.

Kerätyt henkilötiedot: maantieteellinen sijainti.

Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen

Tämäntyyppisen palvelun avulla voit hallita tietokantaan sähköpostin yhteystiedot, puhelimen yhteystiedot, tai muita yhteystietoja kommunikoida käyttäjän kanssa.

Nämä palvelut voivat myös kerätä tietoja, jotka liittyvät päivämäärään ja kellonaikaan, jolloin käyttäjä on katsonut viestiä, sekä siihen, milloin käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa sen kanssa, esimerkiksi klikannut viestiin sisältyviä linkkejä.

Mailchimp (LLC ”Rocketstroitelnaja group”)

Post Office on palvelu, jolla hallitaan sähköpostiosoitteita ja lähetetään viestejä raketti Science Group LLC: n yhtiöltä.

Kerätyt henkilötiedot:” evästeet”, sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi ja erilaiset tiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

OneSignal (Lilomi, Inc.) Onesignal

on Lilomi, Inc: n tarjoama viestipalvelu.

Onesignalin avulla omistaja voi lähettää viestejä ja ilmoituksia käyttäjille eri alustoilla, kuten Androidilla, iOS: llä ja verkossa. Viestejä voidaan lähettää yksittäisiin laitteisiin, laiteryhmiin tai tiettyihin käyttäjäaiheisiin tai segmentteihin. Riippuen tällä sivustolla myönnetyistä käyttöoikeuksista, kerätyt tiedot voivat sisältää myös tarkan sijainnin (eli hyvin. tiedot HPP-tasolla) tai tiedot langattomasta verkosta, asennetuista ja käyttäjän laitteeseen sisältyvistä sovelluksista. Tämä verkkosivusto käyttää mobiililaitteiden tunnisteita (mukaan lukien Android advertising identifier tai firmware advertising identifier, vastaavasti) ja ”evästeiden” kaltaisia tekniikoita Onesignal-palvelun käynnistämiseen.

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää mainospalvelun tarjoajan toimesta kiinnostuksenkohteiden, analyysien ja markkinatutkimusten perusteella. Jos haluat selvittää, miten OneSignal käyttää tietoja, tutustu Onesignalin tietosuojakäytäntöön.

Push-ilmoitusten peruuttaminen

Useimmissa tapauksissa käyttäjät voivat kieltäytyä push-ilmoitusten vastaanottamisesta vierailemalla laitteen asetuksissa, kuten matkapuhelimen ilmoitusasetuksissa, ja muuttamalla sitten näitä asetuksia joidenkin tai kaikkien tietyn laitteen sovellusten osalta.

Korkomainonnan hylkääminen

Käyttäjät voivat kieltäytyä Onesignalin mainosominaisuuksista asianmukaisten laiteasetusten, kuten kännykkälaitteen Mainosasetusten kautta. Erilaiset laitekokoonpanot tai laitteen päivitykset voivat vaikuttaa tai muuttaa näiden parametrien toimintaa.

Kerätyt henkilötiedot: evästeet, sähköpostiosoite, maantieteellinen sijainti, kieli, mainoslaitteiden yksilölliset tunnisteet (esimerkiksi mainostajan tunnisteet, Google tai IDFA), tiedot erityyppisten tietojen käytöstä palvelun tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke.

Uudelleenmarkkinointi ja Käyttäytymisohjaus

Tämän tyyppinen palvelu antaa tälle verkkosivustolle ja sen kumppaneille mahdollisuuden informoida, optimoida ja tarjota mainoksia perustuen käyttäjän aiempaan tämän verkkosivuston käyttöön.

Tämä toiminta toteutetaan seuraamalla evästeiden käyttöä ja käyttöä koskevia tietoja, uudelleenmarkkinointia hallinnoiville kumppaneille välitettyjä tietoja ja käyttäytymisen kohdistamista.

Joissakin palveluissa on mahdollisuus uudelleenmarkkinointiin sähköpostiosoitteiden perusteella.

Sen lisäksi, että käyttäjä kieltäytyy tarjoamasta mitään alla luetelluista palveluista, hän voi kieltäytyä käyttämästä kolmannen osapuolen evästeitä tiettyjen uudelleenmarkkinointitoimintojen yhteydessä käymällä Advertising initiatives-verkoston opt-out-sivulla.

Käyttäjät voivat myös kieltäytyä tietyistä mainontaominaisuuksista käyttämällä asianmukaisia laiteasetuksia, kuten kännykkälaitteen mainosasetuksia tai mainosasetuksia yleensä.

Uudelleenmarkkinointi Google Adsissa (Google LLC)

Uudelleenmarkkinointi on uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen kohdistaminen palvelu LLC, joka linkittää toimintaa tällä sivustolla mainonnan verkkoon mainoksia ja kaksikäyttöisten evästeiden.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke. Privacy Shieldin jäsen.

Uudelleenmarkkinointi analysoinnin avulla (Google LLC)

Remarketing with Google Analysis on LLC: n tarjoama uudelleenmarkkinointi-ja käyttäytymiskohdistuspalvelu, joka yhdistää katselemasi toiminnan seurannan analytiikkaan ja sen ”evästeisiin” kaksoismainosten ja ”evästeiden” mainosverkostosta.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke. Privacy Shieldin jäsen.

AdRoll (AdRoll, Inc.)

AdRoll advertising services provided by AdRoll, Inc.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke.

Facebook User Audience (fAcebook, Inc..)…) Facebook

consumer audience on Facebook-yhtiön uudelleenmarkkinointi-ja käyttäytymistavoitteinen kohdentamispalvelu Инк.іп . svrzva, joka yhdistää sivuston toiminnan Facebook-mainosverkostoon.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja sähköpostiosoite.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke. Privacy Shieldin jäsen.

Facebook (fAcebook, Inc.. vuonna)

Facebook Remarketing on Facebook, Inc.: n tarjoama uudelleenmarkkinointi-ja käyttäytymiskokeilupalvelu.. Huomautus. svrzva, joka yhdistää tämän sivuston toiminnan Facebook-mainosverkostoon.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke. Privacy Shieldin jäsen.

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo dynamic retargeting on Criteo SA: n tarjoama uudelleenmarkkinointi-ja käyttäytymiskohdistuspalvelu. joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnot Criteo-mainosverkostoon.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Ranska-Tietosuojakäytäntö-Vastuuvapauslauseke.

Roskapostinsuojaus

Tämäntyyppinen palvelu analysoi tämän sivuston liikennettä, joka mahdollisesti sisältää käyttäjien henkilötietoja, suodattaakseen sen pois roskapostiksi tunnistetuista liikenteen osista, viesteistä ja sisällöstä.

Google reCAPTCHA (Google LLC)

Google Recaptcha on Google LLC: n tarjoama Roskapostinsuojauspalvelu.

Recaptchan käyttöä säätelevät Tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Tagien Hallinta

Tämäntyyppinen palvelu auttaa omistajaa hallitsemaan keskitetysti tällä sivustolla tarvittavia tunnuksia tai skriptejä.

Tämä johtaa siihen, että käyttäjätiedot kulkevat näiden palvelujen kautta, mikä voi mahdollisesti johtaa näiden tietojen säilyttämiseen.

Google Tag Manager (Google LLC)

Tag Manager on Google LLC: n tarjoama tag management-palvelu.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö. Privacy Shieldin jäsen.

Liikenteen optimointi ja jakelu

Tämäntyyppisen palvelun avulla tämä sivusto voi jakaa sisältönsä eri maissa sijaitsevien palvelimien kautta ja optimoida niiden suorituskyvyn.

Se, mitä henkilötietoja käsitellään, riippuu näiden palvelujen ominaisuuksista ja suorittamistavasta. Niiden tehtävänä on suodattaa viestejä tämän sivuston ja käyttäjän selaimen välillä.

Koska tätä järjestelmää käytetään laajalti, on vaikea määrittää paikkoja, joihin lähetetään sisältöä, joka voi sisältää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloud on Cloud Fleetin tarjoama liikenteen optimointi-ja jakelupalvelu.

Tapa pilvi integroituu tarkoittaa, että se suodattaa kaiken liikenteen tämän sivuston kautta, eli hyvin. tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välinen yhteys ja mahdollistaa myös analyyttisten tietojen keräämisen tältä verkkosivustolta.

Kerätyt henkilötiedot: ”evästeet” ja erilaiset tiedot, jotka on määritelty Palvelun tietosuojakäytännössä.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat-Tietosuojakäytäntö.

Lisätietoja henkilötiedoista Push

Ilmoitus

Tämä sivusto voi lähettää käyttäjälle push-ilmoituksia.

Käyttäjäoikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia omistajan käsittelemiin tietoihin liittyen.

Käyttäjillä on oikeus tehdä erityisesti seuraavia asioita:

* Peru suostumuksesi milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, jos he ovat aiemmin antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

* Heidän tietojensa käsittelyn vastustaminen. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muilla oikeudellisilla perusteilla kuin suostumuksella. Tarkempia tietoja on alla olevassa erityisessä osiossa.

* Pääsy heidän tietoihinsa. Käyttäjillä on oikeus tietää, käsitteleekö omistaja tietoja, saada tietoa tietyistä käsittelyn näkökohdista ja saada kopio käsitellyistä tiedoista.

* Tarkista ja löytää korjaus. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.

* Rajoita tietojesi käsittelyä. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tällöin omistaja ei Käsittele heidän tietojaan muihin tarkoituksiin kuin niiden säilyttämiseen.

* Poista heidän henkilötietonsa tai muuten poista ne. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus saada tietojensa poistaminen omistajalta.

* Hanki tietosi ja siirrä ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, laajalti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle ilman esteitä. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että tietoja käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, jonka osa käyttäjä on, tai hänen sopimusta edeltäviin velvoitteisiinsa.

* Tee valitus. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Yksityiskohtaiset tiedot oikeudesta vastustaa käsittelyä

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun nimissä, käyttäjälle myönnettyjen virallisten valtuuksien tai omistajan oikeutettujen etujen mukaisesti, käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä omaan tilanteeseensa liittyviä perusteita vastalauseiden perustelemiseksi.

Kuluttajien olisi oltava tietoisia siitä, että jos heidän henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat milloin tahansa vastustaa tällaista käsittelyä ilman perusteluja. Selvittääkseen, käsitteleekö omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, käyttäjät voivat tutustua tämän asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin.

Miten näitä oikeuksia käytetään

Kaikki pyynnöt käyttöoikeuksien käyttämisestä voidaan lähettää omistajalle tässä asiakirjassa mainittujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan täyttää maksutta, ja omistaja tarkistaa ne mahdollisimman aikaisin ja aina kuukauden kuluessa.

Lisätietoja tiedonkeruusta ja-käsittelystä

Oikeustoimiin

Omistaja voi käyttää käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin oikeudessa tai vaiheittain, mikä johtaa mahdollisiin oikeustoimiin, jotka johtuvat tämän sivuston tai siihen liittyvien palvelujen väärinkäytöstä.

Käyttäjä kertoo tietävänsä, että omistaja voi joutua luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sivusto voi pyynnöstä antaa käyttäjälle lisä-ja asiayhteyteen liittyviä tietoja, jotka liittyvät tiettyihin palveluihin tai henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Järjestelmän lokit ja tuki

Voit käyttää ja ylläpitää tätä verkkosivustoa ja kaikkia kolmannen osapuolen palveluita keräämällä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän verkkosivuston kanssa (järjestelmälokit), käyttämällä muita henkilötietoja (esimerkiksi IP-osoite) tähän tarkoitukseen.

Tiedot, jotka eivät sisälly tähän käytäntöön

Omistaja voi milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Lue yhteystiedot tämän asiakirjan alusta.

Miten” älä seuraa ” – pyyntöjä käsitellään

Tämä sivusto ei tue ”Ei seurantaa” pyyntöjä.

Selvittääksesi, täyttääkö jokin kolmannen osapuolen palveluista ”ei seurantaa” – vaatimukset, lue heidän tietosuojakäytäntönsä.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tällä sivustolla ja/tai – sikäli kuin teknisesti ja laillisesti mahdollista-lähettämällä ilmoituksen käyttäjille omistajan yhteystietojen kautta. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein, viitaten viimeisen muutoksen päivämäärään, joka on merkitty alareunassa.

Jos muutokset vaikuttavat käyttäjän suostumukseen perustuviin käsittelytoimiin, omistajan on hankittava tarvittaessa uuden käyttäjän suostumus.

Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, välillisesti tai suhteessa muihin tietoihin, mukaan lukien henkilötunnus, mahdollistavat henkilön tunnistamisen tai tunnistamisen.

Käyttötiedot

Tämän verkkosivuston kautta automaattisesti kerättävät tiedot (tai tällä verkkosivustolla käytetyt kolmannen osapuolen palvelut), joita voivat olla: IP-osoitteet tai tietokoneen verkkotunnukset, joita käyttävät tätä verkkosivustoa käyttävät käyttäjät, Uri-osoite (yksittäinen resurssitunniste), pyyntösi ajankohta, tapa, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, Tiedoston koko, joka on vastaanotettu vastauksena digitaaliseen koodiin, josta ilmenee palvelimen vastauksen tila (onnistuneen tuloksen vuoksi, virheet jne.).), Alkuperämaa, selaimen toiminta ja Käyttäjän käyttämä käyttöjärjestelmä, erilaiset tiedot vierailuajasta (Esimerkiksi sovelluksen jokaisella sivulla käytetty aika) ja tiedot sovelluksessa kulkeneesta polusta, erityisenä viittauksena vierailtujen sivujen sekvenssiin sekä laitteen käyttöjärjestelmän ja/ tai käyttäjän IT-ympäristön muihin asetuksiin.

Käyttäjä

Tätä verkkosivustoa käyttävä henkilö, joka, ellei toisin mainita, vastaa rekisteröityä.

Tietojen kohde on

henkilö, jota henkilötiedot koskevat.

Tietojen käsittelijä (tai tietojen hallinta)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, valtion virasto, laitos tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja) on

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, valtion virasto, laitos tai muu elin, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien tämän sivuston toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimet, itse tai yhdessä muiden kanssa. Tietojen ylläpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän verkkosivuston omistaja.

Tämä sivusto (tai tämä sovellus)

Tapa, jolla Käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tällä verkkosivustolla tarjottavat palvelut, jotka on kuvattu asiaankuuluvissa ehdoissa (jos sellaisia on) ja tällä verkkosivustolla/sovelluksessa.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa viitataan Euroopan unioniin kaikilla Euroopan unionin nykyisillä jäsenvaltioilla ja Euroopan talousalueella.

Eväste

Käyttäjän laitteelle tallennetut pienet tietojoukot.

Oikeudelliset tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu useiden säädösten säännösten perusteella, mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13/14 artikla.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee yksinomaan tätä verkkosivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Lisätietoja saat käyttöehdoistamme.